Executive officers

Fiscal Year 2020 and 2021
Advisor Kimihiro YAMASHITA(Professor Emeritus at Tokyo medical and Dental University)
Kazumichi YANAGISAWA(Sinshu University)
Kiyoshi KANAMURA(Tokyo Metropolitan University)

Kiyoshi ITATANI (Professor Emeritus at Sophia University)

Emeritus chairman Takafumi KANAZAWA(Professor Emeritus at Tokyo Metropolitan University)
Director
Chairman Hirokazu NAKAYAMA
Vice Chairman Toshihiro KASUGA
Vice Chairman Toshiyuki AKAZAWA
Toshinori OKURA Hideko MAEDA Makoto SAKURAI Mamoru AIZAWA
Hiroaki ONODA Yoshiyuki YOKOGAWA Sohei NAKAGAWA Shigeru SUGIYAMA
Hidetoshi SAITO Takeshi TOYAMA Kazuaki HASHIMOTO Takehiko NAKAGIMA
Office Kobe Pharmaceutical University, Laboratory of Functional Molecular
Chemistry
Councilor
Shu YIN Chikara OTSUKI Koichi KAJIWARA Takahiro KAWAI
Kazuhiko KANDORI Muneteru SAITHO Hidekazu TANAKA Jun-ichi HAMAGAMI
Hideshi MAKI Motohide MATSUDA Naoyuki MATSUMOTO Takeshi MORIGUCHI
Taishi YOKOI Naoya YOSHIDA